YAŞAM
OCAKLAR da ya�am may�s ortalar�nda hareketlenmeye ba�lar, haziran sonlar�na do�ru h�zlan�r, temmuz da zirveye ula��r. Gazinolar, �ay bah�eleri, sahil band� ve plaj t�kl�m t�kl�m dolar. Civarda daha sakin yerler de bulunmaktad�r. Herkese, her keseye uygun e�lence ve dinlence yerlerinin olmas� OCAKLAR'�n bir ba�ka �zelli�idir. Yolcu motorlar� ile Marmara ve Av�a adalar turu her sabah iskeleden vard�r. Geleneksel zeytin g�zeli yar��mas�da a�ustos ay�nda yap�lmaktad�r.


EKONOM�
OCAKLAR'�n ekonomisi olduk�a i�lektir. Belde de 3 f�r�n,10 market, kahveler, cay bah�e- leri, restoranlar, lokantalar, tamirciler, bal�k��lar ve daha bir cok i� yerleri vard�r. Hemen hemen b�t�n evler yaz mevsiminde pansiyon olarak hizmet verirler. Ayr�ca sahil �eridinde l�ks oteller vard�r. Civardaki granit ta� ocaklar� bir �ok ki�iye i� imkan� sa�lamaktad�r. Yeni kurulan tavuk �iftlikleri gelece�e y�nelik umutlar beslemektedir. Asl�nda zeytin tar�m� ekonominin bel kemi�idir. Yukardaki b�t�n i� kollar� zeytine endekslidir.ULA�IM
OCAKLARa ula�mak olduk�a kolayd�r, �stanbul'dan Band�rma'ya s�rekli deniz otob�s� ve feribot vard�r. Ankara, Eski�ehir, Bursa ve �zmir'den Erdek'e s�rekli otob�s seferleri bulunur. Belde dolmu�lar� s�rekli �al���r. Belde'de otob�s yaz�haneleri vard�r. Erdek'ten feribotla Tekirda�'a ge�mek'te m�mk�nd�r. OCAKLAR �stanbul'a 360 km, Bursa'ya 126 km, Eski�ehir'e 270 km, Ankara'ya 500 km, �zmir'e 280 km uzakl�ktad�r.

 

  Copyright 2000-2007