TAR�H


Kap�da��'n�n en g�zel yerine kurulan OCAKLAR'�n tarihi �ok eskilere dayan�r. B�lgenin ilk sakinleri Misial�lar, Frigial�lar ve Dolianlar'd�r. B�lge daha sonralar� Dolianlar�n kral� Kizikos'un ad� ile an�lmaya ba�lar. Kral Kizikos kendi ad�n� ta��yan �ehri, Hz.�brahim peygamberden 140 sene sonra kurdu�unu tarih�i Eusebius'tan ��ren�yoruz. �ehrin kal�nt�lar�n� gezen turistler kral Kizikos'un mezar�n�n olmas� muhtemel olan t�m�l�s� de g�rebilirler. Kral Kizikosun �l�m�nden sonra Miletoslar ve Persler'in eline ge�en b�lge M.�. 5.y�zy�la kadar �yon isyanlar�yla h�rpalanm��t�r. B�y�k �skender zaman�nda pasif konumda kalan Kizikos �ehri Romal�lar zaman�nda bilhassa Sezar, Augustus ve Tiberus d�nemlerinde epey ilgi �ekmi�tir. 324 y�l�ndan 1072 y�l�na kadar Bizansl�lar�n elinde kalan b�lge Sel�uklular�n adil ve ho�g�r�l� tutumlar�yla kendili�inden el de�i�tirmi�tir. 1261 y�l�ndan itibaren T�rk beylikleri b�lgede varl���n� hisetirmeye ba�lam��t�r. 1303 y�l�nda Katalanlar'�n yar�madaya yapt�klar� bask�nda Karesi Beyli�inden 5000 askerinin �ld�r�lmesi ve Artaki sakinlerine yapt�klar� zul�m d�nemin kara sayfalar�d�r.

1339 y�l�nda S�leyman �ah taraf�ndan feth edilen Kap�da� Yar�madas� Osmanl� Devleti'nin Avrupa'ya ge�mesine zemin haz�rlam��t�r. Daha sonralar� Galata kazas�na ba�lanan Kap�da�, 1851 de Manisa vilayeti'nin Karesi sanca��na, 1870 y�l�nda Erdek kazas�na ba�lanm��t�r. 1928 de Bal�kesir ili Erdek il�esi s�n�rlar� i�inde kalan Kap�da� Yar�madas�'n�n k�yleri nin en g�zeli olan OCAKLAR K�y�'n�n yak�n tarihinde de ilgin� olaylar olmu�tur. Kurtulu� sava��nda Narl� K�y�n� basmak isteyen, Rum �eteleriyle yap�lan �iddetli �arp��man�n izlerini g�rmek birka� y�l �ncesine kadar m�mk�nd�. Merhum Yavuz Ahmet'in evinin �n�ndeki denizden ��kar�lan mermi �ekirdekleri bu olaya en g�zel delildir. 18 eyl�l 1922 de Halit Pa�a komutas�ndaki T�rk birlikleri Erdek'e girerken, b�y�k bir tela�la ka�an yerli Rumlar�n yak�p y�kt��� yerler aras�nda, o zamanki ismi Gonia olan OCAKLAR da vard�. �ki sene kadar �ss�z ve viran kalan OCAKLAR 1924 y�l�n�n temmuz ay�nda 90 aile ile tekrar �enlenir. Mubadele ile Selanik'in Vartikop, Vodina, Karacaova gibi kasabalar�ndan gelen ilk sakinlerin hikayelerini kendilerinden dinlenmesi daha uygun olur. 1929 y�l�nda da Saraybosna ve Biha�'tan gelenlere daha sonraki y�llarda Romanya, Sivas, Bayburt, A�r�, Trabzon ve daha bir �ok yerden gelenlerde eklenince OCAKLAR'�n �ekirdek n�fusu olu�ur.

Bug�n i�in s�ylenecek olan, bir tabiat harikas� olan OCAKLAR'�n T�rkiye'nin her yerinden gelip yerle�enlerle, belediye Te�kilat� kurulup art�k ad�n�n OCAKLAR BELDES� oldu�udur.


Eski Resimler:Ocaklar'a ait elimizdeki eski resimlerin sergilendigi bir gosteri. Gormek icin tiklayiniz...

Kalimera! Koyumuzun eski sakinleri mubadele sonrasinda Yunanistan'da "Nea Gonia" isminde bir koy kurdular ve hala Ocaklar'a zaman zaman gelirler. Bu haberi okumak icin tiklayiniz...

 

  Copyright 2000-2007