Doğa Özellikleri:
 • COĞRAFYA
 • İKLİM
 • BİTKİ ÖRTÜSÜ
 • DENİZ
 • JEOLEJİK YAPI

 • COĞRAFYA
  Kapıdağ Yarımadası'nın batı sahilinde yer alan OCAKLAR'ın kuzeyinde 774 metre yüksekliğinde Yataktepe, doğusunda KurukayaTepe, Dikilitaş, Dumanlı Tepe, Kaletepe ve Çift Çınar, güneyinde Tunba Tepe bulunur.Denize dökülen Turluk ve Kirazlı Derelerinin yaz mevsiminde suları oldukça azalır. Altın ışıltılı kumlarıyla kaplı 3 kilometrelik sahili, sığ ve sakin denizi ile OCAKLAR' ın eşsiz güzelliklerini yaşamak mümkündür.Uydu resimlerinde görüldüğü gibi iki köşeli sahili bize eski isminin anlamını da veriyor. Köşe anlamına gelen (gönye)gonia Türkiye'de Konya'ya denilmiş daha sonraları da çevrede bulunan granit taş ocaklarına izafeten OCAKLAR denilmiştir.
  �KL�M
  OCAKLARda y�ll�k ortalama s�cakl�k 15 derece civar�ndad�r, en s�cak ay temmuz 25 derece civar�ndad�r, g�nd�z s�cakl�k zaman zaman 30 dereceye ��kar. A��r� s�caklar�n fazla olmamas� OCAKLAR'� ya�anacak ideal yerler aras�na sokar. Hakim r�zgar poyrazd�r. Bu y�zden deniz k�y�da olduk�a sakindir. Nem oran� y�ll�k %50 civar�ndad�r. Ya��� en fazla k�� mevsiminde ya�mur olarak d��er. Yaz mevsimine d��en ya��� oran� %8 dir. Kar ya���� oluk�a azd�r. Sonu� olarak �l�k akdeniz iklimi b�lgeye hakimdir.


  B�TK� �RT�S�
  OCAKLAR'�n iklim �zeliklerinden dolay� 300 metreye kadar fundal�k, a�a�l�k g�ze �arpar. 300 metreden sonra g�r ormanl�k b�lgenin bir ba�ka �zeli�idir, hemen her sene ��kan orman yang�nlar� ne yaz�k ki tatil i�in gelenlerin ihmalinden ��kmaktad�r. Ovada zeytin a�a�lar� vard�r,yer yer yama�larda da zeytin a�ac� bulunmaktad�r.Di�er a�ac t�rleri ise me�e ��nar, kara�am, �hlamur, kestane, kay�n, defne, di�budak ve kavakt�r.
  2002 Doga yuruyusu resimleri icin devam
  DEN�Z
  Temizli�inin en �nemli nedenleri,denize at�klar�n b�rak�lmamas�, �evrede sanayi tesislerinin olmama- s� ,Belediye temizlik birimi ve Kara'dan denize esen poyraz ;sahili s�p�r�rken,denizde olu�abilecek do�al kirlenmeleri de al�p g�t�rmesi.Deniz kirlilik s�n�r� maksimum MPN (Most probole nunber):1000 oldu�una g�re OCAKLAR da bu s�n�r 1999 y�l�nda yetkililerce MPN:30 olarak belirlenmi�tir.Tuzluluk oran� iki dere sayesinde max.%20 civar�ndad�r.S��l��� sayesinde y�zme bilmeyenlerin bile rahat�a denize girebildikleri koyda her t�rl� su sporlar�n� yapmakta m�mk�nd�r. R�zgar s�rf� ve am�t�r olta bal�k��l��� i�inde ideal'dir.
  JEOLEJ�K YAPI
  Kap�da� Yarımadasının batısındaki batı granit masifi (İhsan ketin, 1946) Ocaklar graniti ad� ile an�l�r. Kuvarsdiyarit,granodiorit bile�imli orta iri taneli granitte minaral olarak kuvars,plajiyoklas ve mika bulunur. Tunba Tepesi tamamen talk�istlerden olu�mu�tur. OCAKLAR ovas� verimli al�vyonlarla kapl�d�r.mika'l� ince taneli kumsal OCAKLAR'�n en belirgin �zelliklerindendir.


  Ocaklar'da Yaz Tatilini mi ariyordunuz yoksa?